Algemene leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden, de garantievoorwaarden en de omgang met persoonlijke gegevens www.2cv-shop.nl

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Bereik van deze leveringsvoorwaarden, de garantievoorwaarden en de omgang met persoonlijke gegevens (hierna: leverings- en verkoopvoorwaarden)
1. Deze leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en levering van zaken die via de webshop van 2CV Shop (www.2cv-shop.nl) aan derden worden geleverd.
2. 2CV Shop heeft steeds het recht deze leverings- en verkoopwaarden te wijzigen. Een wijziging kan door 2CV Shop ook van toepassing worden verklaard op overeenkomsten die voor de wijziging afgesloten zijn indien en voor zover die wijziging de rechten die de consument aan de betreffende overeenkomst kan ontlenen niet beperkt.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door de 2CV Shop schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 Bestellingen en betalingen
1. Met het plaatsen van een bestelling gaat de consument akkoord met deze leverings- en verkoopvoorwaarden.
2. Bestellingen, aanvragen en reserveringen van producten die op de webshop van 2CV Shop worden aangeboden, dienen te worden geadresseerd aan 2CV Shop, De Tjonger 16B, 8253 PZ Dronten of aan info@2cv-shop.nl.
3. Een consument kan bestellen via onze website: www.2cv-shop.nl. Het is ook mogelijk te bestellen via e-mail, telefoon of post.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden middels:
a. vooruitbetaling op onze bankrekening 125251327 t.a.v. 2CV Shop te Dronten; of
b. via iDEAL, voor meer informatie: http://www.ideal.nl
5. Betaling dient te geschieden voordat de levering plaats vindt, onder vermelding van het order nummer van de bestelling en het adres waar de goederen naar toe moeten worden verzonden.
6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de consument verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de consument. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten voldoet overlegging van de desbetreffende facturen. Deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste 50 euro extra per vordering bedragen.
7. 2CV Shop behoudt ten alle tijden het recht om bestellingen te weigeren van consumenten met wie2CV Shop een betalingsgeschil heeft betreffende eerdere bestellingen.

Artikel 3 Prijzen
1. Alle prijzen worden vermeld in euro en kunnen gewijzigd worden door 2CV Shop. In geval van onenigheid over een prijs, voorwaarden of afspraken geldt de interpretatie van 2CV Shop als doorslaggevend.
2. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal 2CV Shop de prijzen niet verhogen tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. De consument heeft in dit geval recht om af te zien van de overeenkomst.
3. De prijzen van de producten worden exclusief handeling- en verzendkosten en inclusief BTW aangegeven.

BESCHIKBAARHEID, VERZENDING EN AFLEVERING


Artikel 4 Beschikbaarheid
1. Een indicatie van de beschikbaarheid van een product wordt gegeven tijdens het plaatsen van de bestelling.
2. De consument krijgt de bestelling, als de artikelen op voorraad zijn, binnen Nederland in twee tot drie werkdagen geleverd. Indien een besteld artikel niet direct uit voorraad leverbaar is, informeert 2CV Shop de consument over de te verwachten levertermijn.
3. Indien de consument een product besteld dat niet direct leverbaar is, blijft dit in nota staan tot de fabrikant het product aan 2CV Shop heeft geleverd. Het wordt daarna direct aan de consument uitgeleverd.

Artikel 5 Verzending
1. De producten worden verzonden via DHL of een andere vervoerder, waarbij de kosten hiervan worden doorberekend aan de consument.
2. De producten worden verstuurd met een handtekening voor ontvangst tenzij anders is overeengekomen.
3. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Als dat niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken, waarna 2CV Shop zich verplicht het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug te storten. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Artikel 6 Aflevering
1. De bestelling zal verstuurd worden naar het bezorgadres dat de consument opgeeft ten tijde van de bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om het juiste adres door te geven.
2. Bestellingen kunnen door onze vervoerder niet op postbus adressen worden afgeleverd. De consument dient daarom bij zijn bestelling altijd een straatadres door te geven.
3. De levertijden zijn een schatting en representeren een gemiddelde levertijd die normaliter nodig is voor het verwerken en leveren van een bestelling. 2CV Shop is niet aansprakelijk voor vertraging of mislopen van deze afspraken als dit veroorzaakt wordt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van 2CV Shop vallen.
4. Het eigendom van de door 2CV Shop geleverde producten gaat over naar de consument op het moment dat 2CV Shop volledige betaling ontvangt. Het risico gaat over op het moment van aflevering.

GARANTIE EN RETOURBELEID

Artikel 7 Garantietermijnen
1. 2CV Shop hanteert een garantietermijn van 12 maanden op de DG-ignition. Op de andere producten (zoals bobines, bougies en bougiekabels) is slechts reclamatie mogelijk als blijkt dat deze direct na levering gebreken vertonen.
2. De factuurdatum geldt als begindatum van de garantie.
3. Indien de hierboven genoemde garantie van toepassing is en het product een gebrek vertoont, verplicht 2CV Shop zich om binnen redelijke tijd, nadat u het gebrek heeft gemeld en het artikel met kopie-factuur heeft toegezonden, het artikel te repareren of het te vervangen. Hierbij gelden de voorwaarden zoals ze in artikel 8.3 en 8.4 zijn aangegeven.

Artikel 8 Retourzending na gebreken gebleken bij aflevering

1. De consument is verplicht terstond na levering, de geleverde producten grondig te inspecteren op gebreken en, bij aanwezigheid daarvan, 2CV Shop per ommegaande hier schriftelijk van op de hoogte te stellen.
2. Indien de consument niet binnen 3 (drie) werkdagen na de dag van levering 2CV Shop wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de consument geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamaties.
3. 2CV Shop dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Alvorens een product met een vermeend gebrek retour te zenden dient dit altijd eerst aan 2CV Shop gemeld te worden en zal overleg volgen over de termijn waarbinnen het product retour wordt gezonden. Bij de retourzending dienen alle producten te zijn verpakt in de originele verpakking inclusief alle origineel bijgevoegde items. Tevens dient een probleemomschrijving te zijn bijgevoegd.
4. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de consument. De consument dient de retour zending voldoende te frankeren. Pakketten die niet gefrankeerd zijn worden altijd geweigerd.

Artikel 9 Retourzending in afkoelingsperiode
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 10 uitsluitende bepalingen garantie en retourzendingen
1. De garantie zoals omschreven in artikel 7 is niet van toepassing indien:
a. het artikel of apparaat bij retourzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
b. de consument wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht;
c. sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik door de consument, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
d. het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid van de consument;
e. sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, enz.;
f. 2CV Shop niet (tijdig) door de consument in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
2. of er sprake is van één of meer van de omstandigheden zoals benoemd in het eerste lid van dit artikel is ter beoordeling van 2CV Shop.

AANSPRAKELIJKHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. 2CV Shop’s aansprakelijkheid beperkt zich tot defecten die zich voordoen gedurende de toepassing waarvoor het product bedoeld is en het normale gebruik. De aansprakelijkheid geldt niet voor defecten die zijn ontstaan door inadequaat onderhoud en/of ondeugdelijke montage door de consument (of een derde partij), aanpassingen die zijn aangebracht zonder de schriftelijke toestemming van 2CV Shop, reparaties die door de consument (of een derde partij) incorrect zijn uitgevoerd, of normale slijtage
2. In geen geval zal de consument 2CV Shop aansprakelijk stellen voor enige (vervolg)schade die is ontstaan door het verkeerd gebruik van het product. De consument zal 2CV Shop vrijpleiten, verdedigen en vrijwaren van enige claims van een derde partij aangaande de producten die 2CV Shop heeft verstrekt en is gemonteerd in enig transportmiddel.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten waarop deze leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen als zodanig wordt aangemerkt,
kunnen worden beslist door de rechter die bevoegd is in het gebied waar 2CV Shop is gevestigd.
3. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze leverings- en verkoopvoorwaarden van 2CV Shop in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze leverings- en verkoopvoorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

OMGANG MET PRIVE GEGEVENS

Artikel 13 Waarborgen voor de privacy van de consument
1. 2CV Shop respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de consument ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 2CV Shop gebruikt de gegevens van de consument om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal 2CV Shop deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de consument.
2. 2CV Shop zal persoonlijke gegevens van de consument niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling van de consument.
3. Om het winkelen bij 2CV Shop zo aangenaam mogelijk te laten zijn, kan de consument op www.2cv-shop.nl een account aanmaken. In het account van de consument wordt informatie opgeslagen zoals naam en adres, telefoonnummer, e-mail adres en aflevergegevens, zodat deze bij een nieuwe bestelling niet ingevuld hoeven te worden.
4. 2CV Shop zal de gegevens van de consument niet gebruiken om hem te informeren over de ontwikkeling van de website en over nieuwe producten. Als de consument daar wel prijs op stelt, kan hij zich aanmelden voor onze nieuwsbrief


Sluiten

Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.